loading
Uverejnené 14/10/2023 o 10:00

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže na Instagram profile „podnalod.com“

1. Úvodné ustanovenia

Tieto pravidlá súťaže sú vypracované za účelom úpravy pravidiel súťaže na oficiálnom Instagram profile podnalod.com (ďalej len „súťaž“).
Tieto pravidlá spotrebiteľskej súťaže spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku v zmysle čl. 3. je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené práva a povinnosti účastníkov súťaže ako aj podmienky súťaže (ďalej len „Pravidlá“).
Účelom súťaže je propagácia a podpora predaja produktov organizátora a zvyšovanie povedomia medzi používateľmi sociálnej siete.
Súťaž nie je sponzorovaná, schválená ani inak spojená so spoločnosťou Instagram a spoločnosť Instagram je úplne oslobodená od záväzkov každým účastníkom.

2. Organizátor súťaže

Organizátor súťaže s názvom Vyhraj plavbu od Costa Cruises na ITF Slovakia, je spoločnosť iWi tour s.r.o., so sídlom Komenského 135/18, 02201 Čadca, IČO: 46466576, zapísaná v OR vedenom OS v Žiline, oddiel SRO, vložka č. 55773/L
(ďalej len „organizátor“).

3. Trvanie súťaže

Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku na sociálnej sieti Instagram – Instagram profile podnalod.com.Súťaž začína zverejnením súťažného príspevku, resp. zadania na Instagram profile usporiadateľa a trvá až do termínu, ktorý je uvedený priamo v súťažnom príspevku (prípadne do vyžrebovania výhercu). Ukončenie súťaže bude ohlásené v komentári pod súťažným príspevkom. Súťaž prebieha iba na oficiálnom Instagram profile podnalod.com.Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

4. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže/súťažiacim sa rozumie každá fyzická osoba – spotrebiteľ:
• s profilom na sociálnej sieti Instagram,
• s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky,
• ktorá má viac ako 18 rokov a
• ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa podmienok uvedených v čl. 5, s výnimkou:
• zamestnancov usporiadateľa a/alebo ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
• osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne prepojené s agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

5. Podmienky zapojenia sa do súťaže a priebeh súťaže

Súťažiaci sa zapojí do súťaže splnením podmienok bližšie uvedených v popise súťažného príspevku. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné, aby mal súťažiaci nastavený svoj Instagram profil ako verejný. Každý súťažiaci sa môže do jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. môže zaslať iba jednu súťažnú odpoveď/názor na jeden súťažný príspevok. V prípade, ak súťažiaci v rámci jednej súťaže uvedie odpovede/názory vo viacerých komentároch pod súťažným príspevkom, bude zo súťaže vylúčený.Používanie viacerých instagramových identít jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. V prípade, že do zapojenia súťaže sa vyžaduje komentár účastníka pod súťažným príspevkom, do výberu bude zaradený každý súťažiaci, ktorý publikuje komentár spĺňajúci podmienky, prípadne aj viackrát, ak publikuje viacero komentárov a označí vždy iného užívateľa. Zo súťaže budú vylúčení súťažiaci, ktorí nesplnia požadované podmienky súťaže, budú používať v komentároch vulgarizmy, pornografické prvky, prvky násilia alebo iné nevhodné či hanlivé výroky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ktoré by mohli poškodiť dobré meno usporiadateľa.
O tom, či odoslaná súťažná odpoveď/názor (t.j. komentár pod súťažným príspevkom) vyhovuje podmienkam týchto pravidiel, rozhoduje usporiadateľ a má právo na skrytie či vymazanie komentárov, ktoré nesúvisia so súťažou, propagujú konkurenčné výrobky alebo by mohli poškodiť dobré meno usporiadateľa.Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude vyžrebovaný usporiadateľom, bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.Výherca súťaže bude vyžrebovaný spomedzi všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky zapojenia sa do súťaže, pričom výherca bude vyžrebovaný najneskôr do 2 pracovných dní od ukončenia súťaže.

6. Výhra

Výhra a jej hodnota je definovaná vo zverejnenom súťažnom príspevku na Instagram profile podnalod.com. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a obdobnej hodnoty.

7. Identifikácia výhercu a odovzdanie výhry

Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa žrebovania a to formou vloženia komentáru zo strany usporiadateľa pod príslušný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúce oznámenie o výhercovi súťaže spolu s jeho instagramovým užívateľským menom. Zároveň bude výherca vyzvaný, aby usporiadateľa kontaktoval. V prípade, že výherca nebude kontaktovať usporiadateľa formou IG správy do 48 hodín od momentu zverejnenia statusu alebo komentára s jeho užívateľským menom, bude vyžrebovaný náhradník (nový výherca). Ak sa výhercovia do 48 hodín usporiadateľovi neozvú, strácajú na výhru nárok ako aj na akúkoľvek kompenzáciu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre účasť v súťaži boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky súťaže.
Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava druhý vyžrebovaný súťažiaci. Následne výhra prepadáva v prospech usporiadateľa.
Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné vady výhry, ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené výhercom v súvislosti s užívaním výhry. Reklamácia výhry ako bezodplatne získaného plnenia je vylúčená. Usporiadateľ neposkytuje záruku na výhru, ani neposkytuje žiadne náhradné plnenie za výhru alebo jej časti, ani jej hodnotu neprepláca v peniazoch.

8. Osobné údaje

Účastník súťaže v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v spojitosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“), berie na vedomie, že účasťou v súťaži poskytuje osobné údaje organizátorovi súťaže.Zapojením sa do súťaže vzniká medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom zmluvný vzťah a spracúvanie osobných údajov súťažiaceho je nevyhnutné na plnenie si povinností a uplatňovania si práv zo zmluvného vzťahu.Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, prípadne prezývka, pod ktorou sa účastník súťaže prihlási do súťaže, a v prípade výhry adresu trvalého pobytu, telefónneho čísla a emailovej adresy. Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže po dobu trvania súťaže, v prípade výhercov do dňa odovzdania výhry konkrétnemu výhercovi a skončenia lehoty na uplatnenie nárokov účastníka konania alebo organizátora v súdnom konaní podľa § 100 – 114 Občianskeho zákonníka.V prípade, že účastník súťaže odmietne organizátorovi poskytnúť svoje osobné údaje, túto osobu nie je možné zaradiť do súťaže a teda stráca nárok na účasť v súťaži. Poskytnutie osobných údajov za účelom prihlásenia sa do súťaže je dobrovoľné.
Účastníkovi súťaže prináležia práva dotknutej osoby podľa §21 až 28 a §41 ZoOOÚ, a teda: a) právo na prístup k svojim osobným údajom, b) právo na opravu osobných údajov, c) právo na vymazanie osobných údajov, d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, e) právo na oznámenie, že osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, f) právo na prenosnosť osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, g) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, h) právo, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, i) právo kedykoľvek odvolať súhlas sospracúvaním osobných údajov a j) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, pričom kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III GDPR a vo vyššie uvedených ustanoveniach ZoOOÚ. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži: a) vyhlasuje, že: I. je občanom SR; II. je plnoletý alebo III. nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca; b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.
V prípade spracúvania osobných údajov, na ktorý sa vyžaduje osobitný súhlas súťažiaceho, resp. výhercu (napr. uverejnenie fotografie na webovej stránke podnalod.com, Facebook stránke Podnalod alebo na Instagram profile podnalod.com bude organizátor spracúvať tieto osobné údaje na stanovený účel iba na základe udeleného súhlasu súťažiaceho/výhercu, ktorý môže kedykoľvek odvolať.
9. Záverečné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel spotrebiteľskej súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou výhry za peniaze sa rozumie aj výmena výhry za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).Účastník súťaže berie na vedomie, že na výhru nemá právny nárok a výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné.Výherca môže len po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi.Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa a spravovať týmito pravidlami. Ustanovenia pravidiel a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Pravidlá súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže.
Platnosť a účinnosť týchto pravidiel začína dňa 15/10/2023.
Uverejnené 23/01/2019 o 09:00

Zmena pravidiel súťaže s názvom Vyhraj plavbu od Costa Cruises na ITF Slovakiatour z 23/1/2020

Tímto sa menia podmienky účasti v súťaži a žrebovanie: pri stánku iWi tour s modelom lode Costa Smeralda počas veľtrhu ITF Slovakia 23-26/1/2020 počas otváracích hodín veľtrhu. Účastník, ktorý sa zapojí do súťaže je povinný vyplniť registračný lístok s nasledovnými údajmi: Meno, Priezvisko, telefónny kontakt, email, povolanie a informáciu či už pozná plavby, prípadne či už na plavbe niekedy bol. Registračný lístok je potrebné vhodiť do urny, ktorá sa nachádza priamo na stánku iwi tour na IFT Slovakia. Žrebovanie prebehne 27/1/2020. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol. Vyžrebovaný účastník vyhráva ihneď hlavnú výhru t.j. hore popísanú plavbu, bude informovaný telefonicky a bude mu zaslaný voucher s výhrou na e-mail. Voucher sa dá uplatniť len v CK iWi tour a len na plavbu od spoločnosti Costa Cruises v roku 2020.Uverejnené 22/01/2019 o 10:00

Pravidlá súťaže s názvom Vyhraj plavbu od Costa Cruises na ITF Slovakiatour


Organizátor súťaže s názvom Vyhraj plavbu od Costa Cruises na ITF Slovakia, je spoločnosť iWi tour s.r.o., so sídlom Komenského 135/18, 02201 Čadca, IČO: 46466576, zapísaná v OR vedenom OS v Žiline, oddiel SRO, vložka č. 55773/L Trvanie súťaže: od 16/2 – 10/3/2019.

Účastníci súťaže: Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území EU, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len účastník). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa a organizátora ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka

Výhra v súťaži: Výhrou je plavba na 3 noci v Stredomorí pre 2 osoby v kajute s balkónom triedy total comfort premium od spoločnosti Costa Cruises, vrátane plnej penzie, nápojového balíčku Brindiamo, vrátane služieb, ktoré loď ponúka na palube grátis, vrátane prístavných daní a poplatkov. Vo výhre nie je zahrnutá doprava do prístavu a späť, výlety, vreckové na lodi a počas výletov. Možnosť čerpania výhry je rok 2020, termín, loď a itinerár, sa dohodne podľa aktuálne voľných kapacít na lodi prostredníctvom CK iWi tour– portál podnalod.com, info@podnalod.com, 0948643612.

Podmienky účasti v súťaži a žrebovanie: odfoťte sa na pri stánku iWi tour s modelom lode Costa Smeralda počas veľtrhu ITF Slovakia 23-26/1/2020 počas otváracích hodín veľtrhu, uverejnite fotografiu na instagrame alebo facebooku s #podnalod a #costasmeralda. Účastník, ktorý sa zapojí do súťaže je povinný vyplniť registračný lístok s nasledovnými údajmi: Meno, Priezvisko, telefónny kontakt, email, povolanie a informáciu či už pozná plavby, prípadne či už na plavbe niekedy bol. Registračný lístok je potrebné vhodiť do urny, ktorá sa nachádza priamo na stánku iwi tour na IFT Slovakia. Žrebovanie prebehne 27/1/2020, a bude overené či vyžrebovaný účastník uverejnil foto počas veľtrhu, ak neuverejnil foto s vyššie uvedeným označením, plavba prepadá v prospech ďalšieho účastníka súťaže. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol. Vyžrebovaný účastník vyhráva ihneď hlavnú výhru t.j. hore popísanú plavbu, bude informovaný telefonicky a bude mu zaslaný voucher s výhrou na e-mail. Voucher sa dá uplatniť len v CK iWi tour a len na plavbu od spoločnosti Costa Cruises v roku 2020.

Ochrana osobných údajov: Vyplnením ústrižku a údajov meno, priezvisko, telefónny kontakt, e-mail, povolanie, podpisom a vhodením do urny účastník súťaže súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov podľa platnej legislatívy a v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto pravidlách. Účastník súťaže týmto potvrdzuje, že jeho súhlas je bez obmedzení, že usporiadateľ súťaže môže slobodne zbierať, archivovať a spracúvať vyššie uvedené osobné údaje účastníka súťaže na účely zabezpečenia priebehu súťaže, informovania výhercov o výhrach v súťaži, a to aj prostredníctvom zverejnenia údajov o výhercoch okamžitých výhier na webovej stránke www.podnalod.com a www.facebook.sk a na účely doručenia výhry. Doba spracúvania je doba: od okamihu registrácie súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované len potrebné dokumenty pre prípad kontroly orgánom dohľadu. Súhlas so spracovaním osobných údajov je kedykoľvek možné odvolať na info@podnalod.com, účastník tím stráca právo na výhru. Po skončení obdobia súťaže, obdržia všetci účastníci na e-mail voucher so zľavou 50,00 euro na akúkoľvek plavbu zakúpenú prostredníctvom portálu podnalod.com, vouchere nie sú kumulovateľné – na jednu plavbu sa dá uplatniť iba jeden zľavový voucher, platnosť zľavového voucheru je obmedzená, plavbe potrebné rezervovať do 31/5/2020. Účastník súťaže dáva svojím podpisom na zlosovacom ústrižku súhlas na zaslanie voucheru e-mailom.

Záverečné ustanovenia:
1. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.
2. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.
3. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.
4. Organizátor môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov.5. O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.
6. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/účastník.
7. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
8. Ostatné vzťahy výslovne neupravené týmito pravidlami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. - Občianskym zákonníkom.
Uverejnené 11/09/2019 o 10:30

Keď 23 metrov stojí 140 miliónov!

MSC MagnificaLoď MSC Magnifica bude ešte väčšia! Spoločnosť MSC Cruises sa rozhodla, že natiahne jednu zo svojich lodí. Dá sa to vôbec? Áno, a bude to stáť 140 miliónov eur!

Loď MSC Magnifica bude predĺžená o 23 metrov, bude pridaných 215 nových kajút z toho 92 kajút s balkónom. V bloku, ktorý bude do stredu lode vložený aby ju predĺžil sa bude nachádzať aj nový vodný park, nová nákupná zóna, dve nové reštaurácie a úplné nové priestory pre deti na hranie.

Loď v novej podobe vypláva v letnej sezóne 2021 zo Southampton. Na pláne sú itineráry okolo Anglicka, až na Madeiru a Kanárske ostrovy, Stredomorie, Severná Európa a Baltické more.

Loď má v súčasnosti 9 rokov a kapacitu 2550 hostí, pasažierov. Spolu s loďami MSC Musica, MSC Opera a MSC Poesia patrí táto loď do triedy Musica. Natiahnuť loď MSC Magnifica však nie je prvým projektom tohto typu z dielne MSC, už v minulosti natiahli všetky 4 lode triedy Lirica.

Nakoľko lodná spoločnosť MSC dbá na životné prostredie, práce na lodi budú spojené aj s modernizáciou technológii implementovaním systému na redukciu výparov Selective Catalytic Reduction a systémom budúcich generácii na odpadové vody Advanced Wastewater Treatment.

Tak držíme palce a budeme sa tešiť na novú podobu lode MSC Magnifica!

Uverejnené 05/04/2019 o 13:20

Ak hľadáte plavbu v Karibiku počas ktorej si chcete užiť exkluzívnu zastávku na súkromnom ostrove Ocean Cay MSC Marine Reserve, vyberte si plavbu s loďami MSC Meraviglia, MSC Divina alebo MSC Seaside od novembra 2019.

Plavba do Karibiku na výletných lodiach lodnej spoločnosti MSC vás zavedie na najkrajšie pláže na svete. Avšak od novembra 2019 si môžete užiť ďalšiu neobyčajnú zastávku v západných Bahamách, v blízkosti Bimini a Miami na Ocean Cay.

Na tomto súkromnom ostrove MSC Vás čaká sedem nádherných pláží, obrovská pokojná lagúna, typická architektúra bahamskej dediny a mnoho ďalších atrakcií. Korunným klenotom Ocean Cay sú vodné športy, vhodné pre dospelých i deti. Okrem toho, jedna z ostrovných pláží (Seakers Family Cove) je určená iba pre rodiny. Severnú pláž (Sunset Beach) vytvorili pre romantických hostí, ktorí chcú mať nezabudnuteľnú svadbu priamo na ostrove, alebo iba pozorovať prekrásny západ slnka.

Výlety Ocean Cay umožnia návštevníkom objavovať, spoznávať, relaxovať a vychutnávať si krásy prírody. Objavte krištáľovo-čisté more počas safari šnorchlovania alebo výletov na kajaku a pádlovania. Klub Family Explorer ponúka zábavné aktivity pre celú rodinu. Pre tých, ktorí hľadajú naozaj výnimočný zážitok, si hostia Ocean Cay môžu prenajať menší ostrov v blízkosti. Okrem výletov sa ponúka široká škála zábavných aktivít so športovými hrami a turnajmi, tanečných kurzov a aktivít pre celú rodinu.

Akonáhle zapadne slnko, hostia si môžu vychutnať nočné prehliadky, spoznávanie hviezd na pláži alebo romantické výlety na katamaráne pri západe slnka. Zábava na ostrove sa sústreďuje na okolie ikonického majáku s úchvatnými západmi slnka a živou hudbou s DJmi a prekvapivým vizuálnym zážitkom, ktorý ešte viac zvýši atmosféru.

Pre tých hostí, ktorí chcú relaxovať a omladiť na ostrove, budú k dispozícii služby oceneného MSC Aura SPA s výberom relaxačných procedúr tela a tváre. Všetky kozmetické výrobky používané na ostrove sú šetrné k životnému prostrediu.Uverejnené 02/02/2019 o 14:15

Pravidlá reklamnej súťaže s názvom „Lyžuj, a vyhraj plavbu od Costa Cruises!

Organizátor súťaže s názvom „Lyžuj, a vyhraj plavbu od Costa Cruises!“ je spoločnosť iWi tour s.r.o., so sídlom Komenského 135/18, 02201 Čadca, IČO: 46466576, zapísaná v OR vedenom OS v Žiline, oddiel SRO, vložka č. 55773/L
Trvanie súťaže: od 16/2 – 10/3/2019
Účastníci súťaže: Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území EU, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa a organizátora ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.
Výhra v súťaži: Výhrou je plavba na 4 noci v Stredomorí pre 2 osoby v kajute s oknom triedy total comfort premium od spoločnosti Costa Cruises, vrátane plnej penzie, nápojového balíčku Brindiamo, vrátane služieb, ktoré loď ponúka na palube grátis, vrátane prístavných daní a poplatkov. Vo výhre nie je zahrnutá doprava do prístavu a späť. Možnosť čerpania výhry je október alebo november 2019, termín, loď a itinerár dohodou prostredníctvom CK iWi tour – portál podnalod.com, info@podnalod.com, 0948643612.
Podmienky účasti v súťaži a žrebovanie: podmienkou pre prijatie očíslovaného voucheru na vyplnenie a vhodenie do urny je buď kúpa akéhokoľvek lístku na vlek, hodiny s inštruktorom lyžovania/snowboardovania, požičanie výstroje v Športcentrum Oščadnica alebo ubytovanie a stravovanie v Penzióne Gájuz v Oščadnici počas obdobia trvania súťaže. Účastník, ktorý sa zapojí do súťaže je povinný vyplniť registračný lístok s nasledovnými údajmi: Meno, Priezvisko, telefónny kontakt, email, povolanie a informáciu či už pozná plavby, prípadne už na plavbe niekedy bol. Registračný lístok je potrebné vhodiť do urny, ktorá sa nachádza pri recepcii v penzióne GAJUZ. Žrebovanie prebehne 11/3/2019. O žrebovaní bude vyhotovený písomný protokol. Vyžrebovaný účastník vyhráva ihneď hlavnú výhru t.j. hore popísanú plavbu, bude informovaný telefonicky a bude mu zaslaný voucher s výhrou na e-mail. Vyžrebovaný účastník musí doložiť druhú časť letáku s rovnakým číslom ako vhodený ústrižok. Voucher sa dá uplatniť len v CK iWi tour a len na plavbu od spoločnosti Costa Cruises v období október/november 2019.
Ochrana osobných údajov: Vyplnením ústrižku a údajov meno, priezvisko, telefón-ny kontakt, e-mail, povolanie, podpisom a vhodením do urny účastník súťaže súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov podľa platnej legislatívy a v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto pravidlách. Účastník súťaže týmto potvrdzuje, že jeho súhlas zahŕňa bez obmedzení, že usporiadateľ súťaže môže slobodne zbierať, archivovať a spracúvať vyššie uvedené osobné údaje účastníka súťaže na účely zabezpečenia priebehu súťaže, informovania výhercov o výhrach v súťaži, a to aj prostredníctvom zverejnenia údajov o výhercoch okamžitých výhier na webovej stránke www.podnalod.com a www.facebook.sk a na účely doručenia výhry. Doba spracúvania je doba: od okamihu registrácie súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované len potrebné dokumenty pre prípad kontroly orgánom dohľadu. Súhlas so spracovaním osobných údajov je kedykoľvek možné odvolať na info@podnalod.com, účastník tím stráca právo na výhru. Po skončení obdobia súťaže, obdržia všetci účastníci na e-mail voucher so zľavou 50,00 euro na akúkoľvek plavbu zakúpenú prostredníctvom portálu podnalod.com, vouchere nie sú kumulovateľné – na jednu plavbu sa dá uplatniť iba jeden zľavový voucher, platnosť zľavového voucheru je obmedzená, plavbu je potrebné rezervovať do konca roku 2019. Účastník súťaže dáva svojím podpisom na zlosovacom ústrižku súhlas na zaslanie voucheru e-mailom.
Záverečné ustanovenia:1. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okami¬hom odovzdania výhry výhercovi.
2. Súťažiaci nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, na výhry nie je právny nárok.
3. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ, organizátor alebo technický správca zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie pod¬vodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.
4. Organizátor môže termín konania súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Zmena pravidiel sa uskutoční formou písomných číslovaných dodatkov.
5. O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.
6. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok súťaže je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) záujemca/účastník.
7. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
8. Ostatné vzťahy výslovne neupravené týmito pravidlami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. - Občianskym zákonníkom.

Uverjnené 17/08/2018 o 18:55

Prečo si vybrať Royal Caribbean

•25 mimoriadnych lodí
plavte sa na palubách najinovatívnejšej a najnovšej flotile na svete
•Cez 260 destinácii na svete
zahŕňa napríklad Karibik, Európu, Alasku, Áziu a Austráliu
•Paluba nabitá adrenalínovými aktivitami
surfovanie, skok s padákom, lezecká stena, korčuľovanie, lanovková dráha, elektrické autíčka (dodgemi), bungee trampolína a preteky so svojim „súperom“ na Ultime Abyss šmýkačke – a toto všetko bez ďalších výdavkov
•Maximálna rodinná dovolenka
zábavné aktivity pre každú vekovú kategóriu, takže rodičia si môžu vychutnať spolu trávený čas, zatiaľ čo sa deti vybláznia
•Možnosti stravovania
Desiatky rôznych reštaurácii a kaviarní určite uspokoja každého, mnohé z nich sú zahrnuté v cene plavby*
•Nepretržitá zábava
klziská veľkých rozmerov, vysokohorské vodné divadlo, divadelné predstavenia v Broadway štýle, najnovšie 3D filmy, živá hudba, komédia, nočné kluby a bary – a toto všetko máte zahrnuté v cene plavby
•Trieda Royal Suite
užívajte si luxusné ubytovanie na najvyššej úrovni, množstvo exkluzívnych a bezplatných služieb, takže sa budete cítiť ako kráľ a kráľovná
•Voom
najrýchlejší internet na mori pre streamovanie Vašej obľúbenej hudby a videá, aby ste ostali v kontakte aj s tými, ktorí ostali doma
* výber z našich bezplatných reštaurácii

Novinky od Royalu Caribbean na rok 2019
•4 neuveriteľné lode triedy Oasis, najväčšie v oblasti Karibiku – čo znamená, že cestujúci budú mať nové a väčšie zážitky
•Perfektný deň na Coco Cay- vlastný súkromný ostrov Royalu Caribbean na Bahamách, ktorý sa môže chváliť vlastnými kĺzačkami, bazénom s vlnami, teplovzdušným balónom a veľa ďalšími vecami
•Úplne prestavaný Mariner of the Seas a Navigator of the Seas –nové nevídané novinky, ktoré vyvolajú o cestujúcich vlnu vzrušení

Rozšírte si svoju plavbu s týmito voliteľnými extra možnosťami<

•Využite exkurzie na pobreží, aby ste čo najviac spoznali krajiny, po ktorých sa plavíte
•Vyberte si nápojový balíček podľa svojich potrieb, či už hľadáte nejaké alkoholické nápoje alebo vodu
•Prehrávajte video a zostaňte v spojený s tými, ktorí ostali doma, s vysokorýchlostným internetom VOOM
•Doprajte si aj pre seba oddych, a využite procedúry ponúkané oddelením SPA
•Vychutnajte si a využite výnimočné kulinárske služby, ktorú Vám ponúkajú lode Royalu Caribbean

Uverejnené 29/06/2018
Napísali o nás

Naša klientka – vášnivá cestovateľka a blogerka - absolvovala s rodinou plavbu výletnou loďou cez našu cestovnú kanceláriu.

Touto cesto chce všetkých inšpirovať a ukázať ako spoznávať svet a nezruinovať pri tom rodinný rozpočet.

Klienti si vybrali lodnú spoločnosť MSC a loď Divina. Je to jedna z najnovších lodí tejto lodnej spoločnosti s odchodom z Miami. Jednalo sa o okružnú plavbu Karibikom a štátmi Latinskej Ameriky - Jamajka, Kolumbia, Panama, Kostarika, Belize a Bahamy. Cestovali s 2 deťmi do 18rokov, pre ktorých lodná spoločnosť ponúka výrazné zľavy.

Vybrali si našu kanceláriu aj kvôli tomu, že máme prehľadný rezervačný systém na webe, kde si viete hneď pozrieť plavbu, loď a spočítať celkovú cenu za plavbu. Oslovili aj niekoľko ďalších agentúr v rámci SR a ČR, ale naša kancelária im poskytla ako jediná dodatočnú zľavu na plavbu a nadštandardný ďalší servis. Uprednostnili aj náš online chat, kde v prípade otázok ihneď dostanete odpoveď.O jej skúsenostiach, radách, zážitkoch a postrehoch o dovolenke s výletnou loďou sa dočítate tu.

Uverejnené 08/12/2017
Predstavujeme Vám najnovšiu loď spoločnosti Royal Caribbean - Symphony of the Seas!

Loď Vám bude k dispozícií už v apríli 2018. Momentálne sa nachádza v lodenici St. Nazaire vo Francúzsku a už čoskoro bude súčasťou sesterských lodí Harmony of the Seas, Oasis of the Seas a Allure of the Seas z triedy Oasis. Zároveň bude 25. loďou vo flotile a stane sa najväčšou výletnou loďou na svete

symphony of the seas Symphony strávi svoju inauguračnú letnú sezónu v úžasnej oblasti Stredozemného mora so zastávkami ako Barcelona v Španielsku, Provensálsko vo Francúzsku a Florencia, Rím a Neapol v Taliansku. Na začiatku novembra 2018 sa potom loď vydá do Karibku, kde Vám ponúkne trasy na sedem nocí vo východnej a západnej Karibskej oblasti.

Väčšia a lepšia– s dĺžkou 362 m, šírkou 47 m a s celkovými 18 palubami s výškou 65 m – čo je výška Šikmej veže v Pise – táto loď právom dostane titul najväčšej lode na svete.

Hostia a sila - Na lodi bude viac miestností ako na predchádzajúcej držiteľke rekordov (Harmony) s celkovým počtom kajút 2775 ( o 28 viac). Aby ste si užili tú najfantastickejšiu dovolenku na palube čaká Vás 2175 členná posádka z celého sveta.

Ak by Vás zaujímalo aj to, ako sa toto plaviace mesto pohybuje na mori, tu sú neuveriteľné fakty: štyri obrovské motory na prove s výkonom 7500 koňských síl, ktoré poháňajú túto krásnu loď do každej destinácie.

Top služby - Symphony ponúka hosťom sedem odlišných štvrtí, vrátane stromami lemovaného Central Parku a luxusnej obchodnej promenády Royal Promenade a vytvárajúc tak jedinečné priestory pre cestujúcich, ktorí si môžu vychutnať a preskúmať život na lodi. Pre milovníkov adrenalínových dobrodružstiev Symphony ponúka tobogán Ultimate Abyss s výškou 10poschodí, trio tobogánov a vodný park pre deti Splashaway Bay. Okrem toho na 15. palube pridali ďalší bazén k soláriu, čo znamená, že dospelí budú mať viac priestoru na oddych a relaxáciu.

Prvé plavby tejto lode sú už dostupné aj na našej stránke – www.podnalod.com – tak neváhajte a rezervujte!Uverejnené 25/09/2017 o 11:00
Jedinečné predstavenia CIRQUE DU SOLEIL môžete vidieť na palube MSC Meraviglia

msc for me Cirque du Soleil je renomovaná spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti "entertainment" už od roku 1984, kedy ju založilo 20 pouličných umelcov. Dnes má spoločnosť 4.000 zamestnancov vrátane 1.300 umelcov z 50 krajín.

Predstavenia z dielne Cirque du Soleil si klienti MSC už teraz môžu pozrieť na palube MSC Meraviglia a v budúcnosti aj na ostatných 3 lodiach triedy Meraviglia (2019,2020,2021). Každú noc 6 dní v týždni sa konajú 2 jedinečné predstavenia v trvaní približne 40 minút. V každej show vystupuje minimálne 15 umelcov. Aby sa tieto predstavenia vôbec mohli konať na palube, bol navrhnutý a skonštruovaný špeciálny priestor s menom CAROUSEL LOUNGE kde sa konajú výhradne len tieto vystúpenia. Klienti majú možnosť vybrať si z balíčku VEČERA+PREDSTAVENIE alebo COCKTAIL+PREDSTAVENIE. Predstavenie je možné rezervovať si u nás v CK, prípadne cez web-stránku MSC alebo priamo na lodi cez TV alebo aplikáciu. Nakoľko počet miest v divadle je limitovaný, pri rezervácii platí pravidlo, kto skôr príde ten skôr berie. Predstavenie s večerou musí byť rezervované minimálne 8 hodín vopred, predstavenie s koktailom môže byť rezervované aj last-minute na palube pokiaľ je voľné miesto. V dobe keď píšeme tento post je cena predstavenia s večerou € 35,00 na osobu a coctail s večerou € 15,00 na osobu. Predstavenia Cirque du Soleil sú jedinečným zážitkom, na ktorý da nezabúda.

Pre viac informácii a rezerváciu predstavenia k Vašej plavbe nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať!
Váš team podnalod.com

Uverejnené 10/03/2017 o 18:45
MSC for ME najnovšie technológie nastupujú na palubu lodí MSC!
Novinky zo sveta plavieb prináša www.podnalod.com priamo z Berlína.

msc for me Na veľtrhu cestovného ruchu ITB v Berlíne, ktorého sme za zúčastnili tento týždeň, MSC predstavila najnovšiu technológiu, ktorá bude aplikovaná na najnovšej lodi z flotily MSC Meraviglia, ktorá sa začína plaviť v júni 2017. Pokračovať bude implementáciou na MSC Seaside, ktorá prvý krát vypláva v novembri 2017 a postupne bude implementovaná na všetkých lodiach MSC.

MSC for ME znamená jedinečné prepojenie medzi klientmi, posádkou a loďou samotnou pred a počas plavby loďou. MSC for Me bude mať viac ako 130 funkcií, medzi ktorými aj aplikáciu, ktorá umožní klientom personalizovať ich plavbu ešte pred plavbou a aj počas nej. Na zostavovaní funkcií sa podieľali firmy svetového renomé v oblasti technológii a inovácii ako Kodak, Bosch, Deloitte Digital, Hewlett Packard e Samsung Enterprise.

Keď sa vášeň pre plavbu loďou a najnovšia technológia stretnú vznikne MSC FOR ME. Ako povedal výkonný prezident MSC, Pierfrancesco Vago, od začiatku MSC kladie dôraz pri plavbách na technológie a práve orientácia na technológie a myslenie do budúcnosti umožnilo spoločnosti MSC narásť o 800% za posledných 10 rokov. Pri zostavovaní MSC for ME technológie nebolo myslené len na súčasného pasažiera a jeho potreby ale už aj na potreby pasažierov, ktorí si zvolia plavbu loďou pre strávenie dovolenky o niekoľko desiatok rokov.

Hlavné funkcie MSC for ME:
- byť stále informovaný o tom čo sa deje na palube počas plavby: napríklad vedieť kde sú práve Vaše deti, alebo sa rýchlejšie dostať na miesto kam sa práve chystáte
- byť v spojení s personálom lode 24h a možnosť objednať si služby lode kdekoľvek a kedykoľvek, check-in a celá plavba vo vašej aplikácii
- Emotional Photo Gallery umožní zdieľať foto a zážitky z Vašej plavby ihneď s tými, ktorý zostali doma
- Taylor made – ušité na mieru resp. inovatívny náramok, ktorý slúži ako osobný diár

Všetky odjazdy a itineráre MSC Meraviglia a MSC Seaside nájdete prehľadne na našom interaktívnom portáli pre rezerváciu Vašej plavby.
Uverejnené 29/12/2016 o 19:10
Čo čaká v budúcnosti výletné plavby loďou?

Odpoveď na túto otázku môže vyzerať síce jednoznačne, pozrime sa však na všetky faktory, vďaka ktorým je tento sektor cestovného ruchu, t.j. plavby loďou, na neustálom vzostupe. V budúcom roku, tak ako istotne aj v tých nasledujúcich, sa očakáva jednoznačný nárast investícii do cestovania na palube luxusných zaoceánskych lodí kvôli stále väčšiemu záujmu ľudí o dovolenky formou plavby. Všetky tieto skutočnosti potvrdzujú aj fakty obsiahnuté vo výročnej správe CLIA – medzinárodnej organizácie lodných spoločností.
Tak ako na každá organizácia na konci kalendárneho roka, aj CLIA sa snaží bilancovať a predpovedať vyhliadky do budúcnosti výletných plavieb. Štatistiky hovoria jasne – v roku 2017 sa očakáva nárast o približne 10 miliónov pasažierov. V roku 2007 sa na plavbu luxusnou výletnou loďou vydalo okolo 15,8 miliónov ľudí, zatiaľ čo v roku 2017 sa ich očakáva až okolo 25 miliónov. Takisto sa zvýši celkový počet výletných lodí na mori, spomeňme napríklad dlho očakávanú novú vlajkovú loď švajčiarskej lodnej spoločnosti MSC, ktorá svoju kariéru zaháji už v júni 2017 – MSC Meraviglia. Celkovo sa očakáva až 26 nových plavidiel určených na zaoceánske, riečne alebo špecifické plavby. Celková investícia siaha do výšky až na takmer 7 miliárd dolárov. Očakáva sa, že do roku 2026 sa výška investícii vyšplhá až na 53 miliárd dolárov a počíta sa s 97 novými luxusnými plavidlami.
V roku 2015 odvetvie výletných plavieb na celom svete vyprodukovalo celkovo 117 miliárd dolárov a zamestnaných na trvalý pracovný pomer v tomto sektore bolo okolo 1 milióna ľudí.


Faktory, ktoré majú najväčší dopad a ovplyvňujú čísla plavieb po mori:

1. Nová generácia pasažierov
Podľa štúdie organizácie CLIA sú nové generácie - tzv. millenials, teda mladí ľudia medzi 16 a 36 rokmi a generácia X, ľudia medzi 36 a 53 rokmi – budúcnosťou odvetia. Presne táto skupina ľudí považuje výletnú plavbu ako najlepšiu alternatívu ku klasickým možnostiam dovolenky v all-inclusive rezorte, prenájmu domu alebo apartmánu na pobreží či dovolenke v kempoch.


2. Dopyt po plavbách po riekach
Výletné plavby po riekach je možno ešte stále sa rozvíjajúce sa sesterské odvetvie luxusných plavieb po mori, ale každým rokom si získava viac a viac nadšencov. Ponuka je naozaj pestrá – plavby po centrách historických európskych miest, plavby po stopách staroegyptských faraónov na úžasnom Níle, plavby naprieč divokou Aljaškou či plavby po exotických riekach v Číne, a mnoho iných. To, že tomuto sa sektoru sa darí svedčí aj fakt, že pod hlavičku CLIA je v súčasnosti až 184 riečnych plavidiel a v roku 2017 sa k nim pridá 17 úplne nových.


3. Súkromné ostrovy
Súkromné ostrovy Msc Cruises Kto by netúžil vlastniť malý kúsok raja v smaragdovozelenom oceáne? Lodným spoločnostiam v minulosti chýbalo k dokonalosti popri luxusných kajutách a špičkovému servisu len jedno – vlastné piesočnaté pláže, aby sa cestujúci na palubách ich lodí nemuseli na plážach tlačiť s bežnými dovolenkármi. Americká spoločnosť Norwegian Cruise Line im ako prvá umožnila túto revolučnú novinku, keď v roku 1977 kúpila malinký ostrov Great Stirrup Cay, ktorý je súčasťou magických Bahám. Medzi spoločnosťami, ktoré vlastnia privátny ostrov nemôže chýbať špecialista na oblasť Karibiku, spoločnosť Royal Caribbean a v roku 2017 by sa k nim mala pridať aj spoločnosť MSC so svojím prvým súkromným ostrovom na Bahamách – Ocean Cay. Dokopy je na svete 6 veľkých lodných spoločností, ktoré vlastnia alebo majú prenajaté vlastné ostrovy.


4. Nováčikovia
Štatistiky dokazujú aj to, že medzi nadšencov výletných plavieb sa radí stále väčšie množstvo ľudí. Stále viac ľudí volí plavbu loďou aj vďaka faktu, že výletné plavby sú stále viac a viac cenovo dostupnejšie a dokážu sa vyrovnať cene tradičnej dovolenke na jednom mieste. Geopolitická situácia je tiež jeden z faktorov, prečo ľudia dávajú prednosť tradičným v netradičnej forme. Samostatný fakt, že počas jednej dovolenky na lodi navštívite mnoho krásnych miest je pre mnohých dostatočným lákadlom.


5. Ľahko dostupné prístavy
Pre mnohých ľudí je jednou z veľkých výhod dostupnosť prístavov a pohodlie individuálnej dopravy. Aj v rámci Európy je mnoho prístavov zo Slovenska vzdialených len niekoľko hodín cesty, napríklad z prístavov v Benátkach a Janove je možné objavovať krásy Stredozemného mora alebo najnovšie aj exkluzívnu cestu okolo sveta na palube lode MSC Magnifica spoločnosti MSC Cruises počas ktorej za 130 dní oboplávate celú zemeguľu tak, ako to kedysi dokázali dobrodruhovia Fernao Magalheas či Vasco De Gama.


6. Hviezdni šéfkuchári
Chef Carlo Cracco Povedzme si úprimne – koho nezaujíma, čo a kde bude počas dovolenky jesť? Lodné spoločnosti ponúkajúce výletné plavby si uvedomujú, že pokiaľ chcú cestujúcim ponúknuť špičkové služby a komfort, začať musia práve gastronómiou. A keďže chcú svojim klientom poskytovať naozaj exkluzívny zážitok, aj šéfkuchári na palubách ich lodí sa radia k tým najlepším, akí sa na tomto svete nachádzajú. Nemálo z nich sa môže pýšiť prestížnymi michelinskými hviezdami, ktoré zaručujú naozaj prvotriedne delikatesy. Spoločnosť Royal Caribbean napríklad ponúka špeciality v reštauráciách slávneho Jamieho Oliviera na palubách lodí triedy Quantum of the Seas a pri zostavovaní menu využila služby nemenej známeho Michaela Schwartza. Spoločnosť Norwegian Cruise Line využíva služby hviezdy televízneho kanálu Food Network Geogreyho Zakariana. Celebrity Cruises zašla v tomto ohľade ešte ďalej a spojila sily s reality show „Top Chef“, ktorej účastníci sa zúčastňujú priamo ukážkami varenia pred hosťami plavieb. Ďalšími slávnymi šéfkuchármi, ktorí predvádzajú svoje umenie na výletných plavbách sú Guy Fieri, Nobuyuki „Nobu“ Matsuhisa alebo Arnaud Lallement. Costa Cruises spolupracuje so šéfkuchárom, ktorý má na konte najviac hvizdičiek michelin z celého Talianska, Brunom Barbierim. V ničom nezaostáva ani lodná spoločnosť MSC, na palube ktorých si môžte vychutnať menu zostavené najslávnejším milánskym šéfkuchárom Carlom Craccom. Preto keď sa povie o MSC a Costa Cruises „talianský štýl“ tak skvelá talianská kuchyňa určite na palube lode nechýba!


7. Dobrodružné plavby
Zdá sa Vám, že plavba na lodi ponúka málo dobrodružstiev a je vhodná skôr pre rodiny s deťmi alebo romantické úniky z reality? Potom sú pre Vás ako stvorené menšie výletne plavby po Aljaške, ktorá zahŕňa turistiku, výlety na kajaku a pozorovanie divokej prírody v okolí národného parku Glacier Bay a pomedzi fjordy Britskej Kolumbie. Toto nové odvetvie pro-aktívnych luxusných plavieb sa stáva stále populárnejším a vyhľadávanejšími v kontraste s plavbami, ktorých cieľ je hlavne relax a pokoj.


A my sa tešíme s Vami, že môžeme byť súčasťou tohto fantastického odvetvia cestovného ruchu, ktoré je stále populárnejšie a plné inovácii. Navštívte náš interaktívny portál pre rezerváciu Vašej plavby a potom už treba iba zbaliť kufre a vychutnať si plavbu loďou do vysnenej destinácie!


team podnalod.com

Uverejnené 15/09/2016 o 10:13
MSC MERAVIGLIA – nová kráľovná morí

Nová kráľovná morí – to je prívlastok, ktorý si určite zaslúži najnovší prírastok do flotily švajčiarskej spoločnosti MSC, ktorá sa špecializuje na luxusné plavby po mori. Nová vlajková loď spoločnosti začne brázdiť svetové moria a oceány od júna budúceho roku a milovníci plavieb po mori sa majú jednoznačne na čo tešiť. Táto majestátna krásavica sa po vyplávaní z lodeníc vo Francúzsku okamžite zaradí medzi najväčšie výletné lode na mori, zatiaľ čo medzi ostatými loďami flotily MSC jej bude patriť jasné prvenstvo. Už samotné meno tejto lode – Meraviglia, čo v preklade znamená skvost, zázrak – napovedá, že diať sa budú veci dosiaľ nevídané. Jej prvá naplánovaná destinácia sú prístavy Stredozemného mora, kde je predurčená dominovať všetkým ostatným plavbám po mori.

Msc Meraviglia
Loď MSC Meraviglia ponúkne zážitky, ktoré sme doteraz na palubách luxusných plavieb hľadali len márne. Prvýkrát v histórii plavieb po mori budú mať pasažieri možnosť vidieť fascinujúce vystúpenia artistov Cirque du Soleil. Naplánované sú dve predstavenia na každý večer v špeciálne upravenej Carousel Lounge, ktorej súčasťou bude 180 stupňová kruhová stena zo skla. Zaujímavosťou bude určite aj TV štúdio, ktoré bude vysielať zápasy, koncerty a talentové súťaže práve sa odohrávajúce na palube lode. V rovnakom priestore si môžete vyskúšať aj karaoke a hostia budú mať možnosť zakúpenia nahrávky svojho vystúpenia.Plavba loďou MSC Meraviglia bude zaujímava určite aj z technologického hľadiska – spoločnosť MSC uzavrela partnerstvo s gigantom Samsung a na tejto lodi predstavuje prvý krát rôzne novinky. Každý pasažier bude mať možnosť využívať NFC (Near Field Communication) technológiu pri platení, vstupe do kajút alebo vyhľadávaní polohy svojich detí. Exkurzie, predstavenia alebo aj miesto v reštaurácii bude možné si rezervovať pomocou 300 interaktívnych obrazoviek, ktoré budú zároveň slúžiť aj na podávanie informácii. Vďaka technológii iBeacon môžu naopak cestujúci dostávať ponuky a informácie priamo do svojich mobilných telefónov. Pri nakupovaní bude možné vyskúšať si oblečenie bez toho, aby ste si ho museli obliekať - prelomovú novinku na plavbe ponúkajú 3D zrkadlá s rozšírenou realitou. Ale určite najväčšiu pozornosť na plavbe po mori touto loďou bude pútať Stredozemná promenáda, ktorej súčasťou bude takmer 80 metrová LED klenba – najväčšia svojho druhu na tomto druhu luxusnej plavby. Na obrazovke sa budú počas celého dňa plavby premietať rôzne svetelné show, a na promenáde je každý deň pred večerou pripravená prehliadka.

Samozrejmosťou plavby budú bazény a všetko, čo k tomu patrí. Na palube MSC Meraviglia ich nájdete až 4. Najväčší z nich sa bude nachádzať na 15. poschodí, je spravený v Miami štýle a je dlhý zhruba 25 metrov. Počas noci bude osvetlený špeciálnymi svetlami, ktoré budú vytvárať vizuálnu show. Vnútorný bazén má vysúvaciu strechu, ktorá v prípade slnečného počasia alebo počas kotvenia v prístave môže byť otvorená. Bazén na 16. poschodí ponúka výhľad zo zadnej časti lode a cez noc sa z neho stáva tanečný priestor. Neodmysliteľnou súčasťou je vonkajší aquapark s tobogánmi. Pre všetkých dobrodruhov je pripravená Himalayan Ride, lanový sklz naprieč celou loďou.

Aj čo sa týka zariadenia kajút, MSC Meraviglia ponúka nové a vylepšené možnosti. Na výber je až 10 rôznych kategórii kajút. Pre tých, ktorí si svoju plavbu loďou po mori nevedia predstaviť bez maximálneho luxusu, sú určené kajuty Yacht Club. V apartmánoch tejto kategórie môžete nájsť okrem bohatého zariadenia aj 2 balkóny a súkromnú vírivku vaňu. K dispozícii sú služby majordóma 24 hodín denne a hostia majú prístup do súkromného bazéna, súkromnej lounge a v izbách je výťah s priamym prístupom do Spa zóny.

Na svoje si počas plavby loďou prídu určite aj vaše chuťové poháriky. Na výber bude až z 12 rôznych miest určených na stravovanie. Kaviareň na promenáde bude otvorená 24 hodín denne, ráno bude podávať croissanty a počas zvyšku dňa teplé nápoje. Bufet bude otvorený 20 hodín denne a bude ponúkať medzinárodnú kuchyňu a stredomorské špeciality. K dispozícii takisto bude wellness kútik pre vyznávačov zdravšej stravy. Medzi reštauráciami nájdete Kaito Sushi Bar, Kaito Teppanyaki Reastaurant a pravý steak-house v americkom štýle so špeciálnymi druhmi mäsa z celého sveta.

Tak neváhajte a objednajte si s nami Vašu luxusnú plabu – iný štýl dovolenky - ešte dnes!